بهترین جوانمرد

1

به نام تنها معبود

 

هزاران مرتبه سپاس از لطف وعنایت پروردگاربه خاطر نمایاندن معجزه ای دیگر، 

فرزندم در 10 خرداد ماه سال 95 درساعت 6:40 صبح ، چشمهای کوچک وزیبایش را به این دنیای خاکی گشود و زندگیمان را نگارین ساخت،

آرزومیکنم دراوج سلامت وسعادت همانند نامش "بهترین جوانمرد" و همانند نام خانوادگی اش بخشنده و نیکوکار باشد،

آیین بندگی پروردگارمهربانش را به درستی به انجام رساند و موجب سربلندی ایران عزیز و خانواده اش گردد. 

 

 

نغمه ی مادرانه۱

فرزندم! با کسی دوست شو که *کتاب* بخواند. کسی که پولش را به جای دود و دم و مشروب، خرج کتاب کند. دوستی که در سوگ گُل ممدِ *کلیدر* گریسته باشد و در خیالش با *مارال* به خواب رفته باشد. کسی که *همسایه هایِ* احمد محمود را بخواهد که بخواند. دوستی که *جای خالی سلوچ* ، *کافه پیانو* ، *عزاداران بَیَل* را بخواند. کسی که سولمازِ آتش بدون دود را تا خانه بخت همراهی کرده *بامدادِ خمار* و *شوهر آهو خانم* ، *بوف کور* صادق هدایت، *شازده احتجابِ* گلشیری را بخواند و *سمفونی مردگانِ* معروفی را با دل و جان گوش کند. کسی که *تنگسیر* ، صادق چوبک و *چشم هایش* بزرگ علوی و *در درازنای شبِ* میرصادقی و *سووشون* سیمین دانشور را نظاره کند. مدیر مدرسه اش ...
22 آبان 1397

برای بهترین جوانمردم

تقدیم به فرزندم زود بزرگ نشو جانِ مادر. کودکیت را بی حساب می خواهم و در پناهش جوانیم را ! زود بزرگ نشو فرزندم قهقهه بزن ، جیغ بکش ، گریه کن ، لوس شو ، بچگی کن ، ولی زود بزرگ نشو تمام هستی ام . آرام آرام پیش برو ، آن سوی سن وسال هیچ خبری نیست گلم. هرچه جلوتر می روی همه چیز تـندتر از تو قدم بر می دارد. حالا هنوز دنیا به پای تو نمی رسد از پاکی . الهی هرگز هم قدمش نشوی هرگز! همیشه از دنیای ما آدم بزرگ ها جلوتر باش ، یک قدم ، دو قدم ، ولی زود بزرگ نشو مادر. آرام آرام پیش برو آنجا که عمر وزن میگیرد، دنیا به قدری سبک می شود که هیچ هیجانی برای پیمودنش نخواهی داشت. آن سوی سن و سال خبری نیست! هیچ خبری. کودکی کن ، از ته دل بخند به اداهای ما...
8 آبان 1397